Verlof


In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.
 
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

Extra verlof i.v.m. religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor een dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal 2 dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.
 
Op vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (1 van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaats hebben.
Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden bijgevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met het volgende rekening te houden:
Helaas komt het nog al eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor een leerling pas later op school kan terug komen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u misverstanden.

Verlof in geval van “andere gewichtige omstandigheden”
Onder “andere gewichtige omstandigheden” vallen situaties die buiten de wil van de ouders en of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd.

Hierbij moet worden gedacht aan:

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden”:

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens “andere gewichtige omstandigheden” dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van te voren).

Hoe dient u een aanvraag in?
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties kunt u hieronder downloaden. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school.
 
De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege “andere gewichtige omstandigheden” meer dan 10 dagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaren van het Regionaal Bureau Leerplicht Goeree-Overflakkee (RBL-GO). De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

 
Niet eens met een besluit?
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:
U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen.

Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indienen van een beroepsschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp.

Ongeoorloofd verzuim
Verzuim dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. 

Leerplicht
De gemeente Goeree-Overflakkee is verantwoordelijk voor het controleren van de leerplichtwet. De leerplicht-ambtenaren ondersteunen scholen bij het nemen van beslissingen op gebied van verlof. Daarnaast geven zij advies aan ouders en leerlingen. Contact opnemen kan via Raadpleeg de gemeente website

De formulieren voor het aanvragen van verlof vindt u hier op onze website.